Search form

Mark 14:55

55Rrapa gata wupa gu-bala aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa ganychila (councillor) yerrcha, birripa jimarna barra abirri-jirrapa abirri-ngurrja Jesus minypa gun-gata gun-ganawa butula janguny bitipa abirri-ngurrja, minypa gu-gurda ngacha burrwa joborr barra minypa mari gubu-garra nula rrapa abu-bu; wurra gala gun-nga gubu-barripungarna janguny.