Search form

Mark 14:58

58aburr-yinanga, “Ngayburrpa nyiburr-galiyarra nula nipa a-yinagata, ‘Gun-guna bala Wangarr gun-nika ana-gugaliya gu-jarlapuna, ngaypa barra ngu-rruma, lika ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa ngaypa barra gun-nerranga ngu-jarlapa gala an-gugaliya gu-jarlapungarna.’ ”