Search form

Mark 14:60

60Lika an-gata junggay wana an-babalapa a-garlmuna, gojilapa a-jinyja aburr-gata aburr-ni, lika a-yinagata nula Jesus, “Nginyipa gala gun-nga wengga n-dima rraka ny-yengga, ya? Wurra gun-gata gun-nga birripa aburr-guna minypa bubu-ngurrjinga aburr-nirra?”