Search form

Mark 14:62

62Nipa Jesus a-yinagata, “Ngaw, ngaypiya. Rrapa ana-goyburrpa nyibi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-munganaguwa Wana An-babalapa ana-gera a-ninya barra rrapa waykin wenga gu-nguparr minypa ana-jeka barra.”