Search form

Mark 14:63

63Gun-narda nipa junggay wana an-babalapa a-galiyana, lika mun-nigipiya mirikal mu-gorndanga a-ni minypa nipa gochila a-barrjinga. Lika a-yinagata, “Ganapiya. Gala barrwa jal nguburr-ni ana-nga barra a-ngurrja arrburrwa an-guna!