Search form

Mark 14:64

64Wurra ana-goyburrpa gipa nyiburr-galiyana nula nipa gun-nerra a-wena rrapa wana a-negiyana nula Wangarr. Wurra nyiburr-yinmiya ana-goyburrpa nyibu-borrwuja? Nguburr-yinmiya barra nula?”

Birripa aburr-yinanga, “Nipa wupa a-barrbiyana, werra a-negiyana. A-juwa barra.”