Search form

Mark 14:8

8Wurra jin-guna jiny-yinagata nguna-ngimarra minypa nipa ganyjarr gu-rrimarra. Minypa mu-jerrjerrjinga mun-molamola mun-gungolkuja ngaypa ngu-burral, nuwurra jurdach lika ngunabu-jurnumba.