Search form

Mark 14:9

9Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Yina gaya barra gun-ngaypa janguny gubu-ngurrja barra aburr-workiya gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, gun-gata rrapa gu-barrjeka barra achila janguny minypa geka nipa nguna-ngimarra.”