Search form

Mark 15:1

Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)

(Metiyu 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

1Ana-munyagaba aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa mola mu-murna yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, ganychila (councillor) yerrcha aburr-gata aburr-bulapalawa, birripa wengga gubu-buna aburr-ni, ganapiya, lika gubi-yagurrmurra. Jesus lika abu-bichinga an-gubandawiya jirn (chain), lika abu-ganyja, abu-wuna Baylat (Pilate) an-gata Rowm wenga gapman an-guyinda bunggawa.