Search form

Mark 15:10

10A-yinagata burr-wengganana, ngardawa nipa marn․gi minypa aburr-gata wana junggay yerrcha mu-werrmbarra abi-nana Jesus, rrapa minypa gu-gurda nula birripa abu-ganyja gurda lika abu-wuna.