Search form

Mark 15:16

An-dakal Abu-borrkpuna Aburr-ni Jesus

(Metiyu 27:27-31; Jon 19:2-3)

16Lika aburr-gata an-dakal abu-menga Jesus, abu-ganyja wupa gun-gata gu-bala bunggawa gun-nika, lika aburr-gonyjinga burrwa, warrpam aburr-gata an-dakal aburr-mulpiyana gurda.