Search form

Mark 15:17

17Lika Jesus abu-barrbuna mirikal maningan mu-maya mun-gata minypa bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya. Rrapa barrwa bornangguna jibi-jarlapuna nula bama a-jirra minypa gun-maywapa an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya wurpa jin-darrartka, lika jibu-barnjinga nula ana-jawurrga.