Search form

Mark 15:21

Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana

(Metiyu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21Gu-gata wenga aburr-bamuna gurda, abi-nana an-gugaliya an-nelangga Jayman (Simon), nipa an-gata an-jirrpungapa butula Alikchénda (Alexander) rrapa Rupach (Rufus). Nipa jimarn jarra bama a-yinanga yi-gata a-boyarna rrawa gu-jirra gu-boya, nipa gu-gata ana-garlmuna gu-mugarla wenga, wurra aburr-gata an-dakal abi-rrimarra Jayman barra nipa gun-gata a-bamiya gun-jong Jesus gun-nika. Nipa an-gata Jayman, nipa Jayríny (Cyrene) an-guyinda.