Search form

Mark 15:22

22Lika aburr-gata an-dakal, birripa abu-ganyja gurda aburr-bamuna nipa an-gata Jesus gun-gata rrawa gun-nelangga Golgócha (Golgotha), minypa ngayburrpa ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya, nguburr-yinaga, “An-mama bama a-jirra a-yurrapa.”