Search form

Mark 15:29

29Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha abu-beybeybana aburr-ji Jesus, minypa rreymarreyma aburr-ngorrkiyana rrapa gun-bachirra aburr-wena nula, “Awa! Ny-jurdiya nginyipa jimarna barra n-duma gun-gata bala Wangarr gun-nika gun-japurra rrapa minypa nuwurra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa mola ny-jarlapa!