Search form

Mark 15:3

3Wurra aburr-gata wana junggay yerrcha jonama abu-ngurrjingapa aburr-ni gun-jaranga nipa Jesus minypa mari gubu-garrana nula.