Search form

Mark 15:31

31Rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa aburr-yinagatiya abu-borrkpuna aburr-ni Jesus. Minypa aburr-wena aburr-ni gu-gapa gu-guta, aburr-yinanga, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, wurra nipa gala a-yinmiya wanngu a-negiya an-nardiya, ya?