Search form

Mark 15:32

32Marrka yama ngayburrpa ngubi-na an-guna Christ, nipa Bunggawa Yichrayal an-guyinda gun-guniya geka barra ana-bupiya gu-gata wenga gu-jong gu-guyinda, barra ngayburrpa marr nguburr-balcha nula.” Aburr-yinagata aburr-wena. Rrapa abirri-gata abirri-jirrapa abirri-balcha abirri-yu wugupa nula Jesus, bitipa abirri-yinagatiya rrapa abirri-borrkpuna.