Search form

Mark 15:35

35Gatiya gu-galiya yerrcha aburr-jinyja, aburr-galiyana nula a-gonyjinga, lika aburr-yinanga, “Aaa, marrka nguburr-galiya nula, nipa a-gonyjinga nula Yiláyja (Elijah)!”