Search form

Mark 15:36

36Lika an-ngardapa an-gugaliya ana-yurtchinga, a-menga an-nyarlkuch an-guyinda ana-wargara an-gata minypa gu-balanda sponge, lika a-gurragaja wayin (wine) mun-guralba mun-gata minypa biniga (vinegar), lika gu-jong gu-guyinda a-jarrkarrana, lika ngana a-wuna Jesus. Rrapa minypa a-yinanga burrwa aburr-gata, “Marrka burdak ngubi-na jimarn jarrapa Yiláyja ana-bupiyan, an-guna a-man gu-gata wenga gu-jong.”