Search form

Mark 15:39

39Rrapa an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiyana, nipa gatiya ana-gochila a-jinyja Jesus a-balcha a-yu. Rrapa nipa waypa a-galiyana Jesus a-gonyjinga rrapa a-nana a-yinmiyana a-juwuna, lika a-yinanga, “Gun-burral an-guna Wangarr an-nika An-walkurpa!”