Search form

Mark 15:40

40Rrapa mu-gama yerrcha gatiya gu-balay wenga gubi-nana gurda aburr-ji, jin-ngardapa jin-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene), rrapa jin-nerranga jin-gata Meri nipa mampa buta Jeymch (James) an-delipa rrapa Jochach (Joses) an-murnangana, rrapa barrwa jin-nerranga jin-gata jin-nelangga Jalómi (Salome),