Search form

Mark 15:42

Jesus An-burral Abu-gurrmurra Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda

(Metiyu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

42Gu-gatiya wenga minypa marnnga jiy-bungguna jiy-bamuna, rrapa minypa nawanawa aburr-ni gun-gata minypa ngulam barra Jarradi gu-ni aburr-ngeka barra aburr-ni,