Search form

Mark 15:43

43lika Jochap (Joseph) an-gata Aramatíya (Arimathea) an-guyinda, nipa a-garlmuna, derta a-negiyana, lika a-jarl a-bamuna, a-wengganana Baylat an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna. Birripa Ju yerrcha ganychila, nipa Jochap an-ngardapa mu-ngoyurra a-jirra burrwa, nipa a-ganana a-ni Wangarr ana-jerrmarrapa gu-yinpa barra Bunggawa a-ni.