Search form

Mark 15:44

44Gun-gatiya Jochap a-wengganana Baylat, wurra Baylat gochila a-barrjinga gun-gata nipa a-galiyana Jesus gipa gugu a-juwuna. Lika nipa a-gonyjinga nula an-nigipa an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiyana, jimarn jarrapa gun-burral gipa mu-ngoyurra Jesus a-juwuna.