Search form

Mark 15:45

45Gun-gatiya a-galiyana an-gata an-dakal a-ganyja a-workiyana a-wena nula gun-burral Jesus gipa mu-ngoyurra a-juwuna, lika Baylat a-wena nula Jochap barra a-ma.