Search form

Mark 15:46

46Lika gu-gata wenga Jochap muna-ganyja mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha, lika a-menga, ana-ganyja ana-bupiyana, Jesus an-burral a-bichinga mirikal mu-guyinda, lika a-ganyja, a-gurrmurra gata wupa gu-ngarnama gu-gurrema gipa mu-ngoyurra aburr-gapajinga. Lika jandarra gubu-gakaja gurda, ngana gubu-jakabuna,