Search form

Mark 15:6

Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra

(Metiyu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)

6Gun-gata janara gu-ji burrwa gu-workiyana Yichrayal (Israel) yerrcha, nipa an-gata Baylat gu-lapkujamurra burrwa a-workiyana, an-ngardapa brichina (prisoner) a-jerrmarra burrwa a-workiyana, ana-nga birripa jal aburr-ni.