Search form

Mark 15:7

7Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-nelangga Burébach (Barabbas), nipa wugupa burrwa aburr-jaranga wupa aburr-ni brichina minypa gipa mu-ngoyurra aburr-garlmuna, gapman yerrcha burrbu-buna, jimarna barra gubu-ngukurdanyja.