Search form

Mark 15:8

8Ganapiya, lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna, abu-wengganana Baylat minypa nipa wolawola an-ngardapa a-jerrmarra burrwa a-workiyana.