Search form

Mark 16:1

Jesus A-molamiyana

(Metiyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1Gun-gata lika nuwurra Jarradi (Saturday) gu-wulebiyana, lika aburr-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene) rrapa Meri mampa niya Jeymch (James) rrapa jin-gata Jalómi (Salome) burr-guta, birripa aburr-garlmuna, mbi-ganyja gurda aburr-bona mun-gata mun-gungimiya mun-molamola mun-gungolkuja barra nipa Jesus an-burral abu-ngima.