Search form

Mark 16:14

Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa 11 Gu-galiya Yerrcha

(Metiyu 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Jama Aburr-ji 1:6-8)

14Gu-gata wenga Jesus a-bena burrwa aburr-yigipa jawina arr-gulirrwirrka arr-murna rrapa an-ngardapa, minypa 11 gu-galiya yerrcha. Gatiya mbi-barra aburr-ni balaja nipa a-bena burrwa, lika burr-jonga a-ni ngardawa mun-birripa mun-molma mun-derta mun-gorla burrwa, minypa gala marr aburr-balcharrarna burrwa aburr-gata mu-ngoyurra abi-nana nipa a-molamiyana.