Search form

Mark 16:18

18Rrapa minyja waygaji birripa nguymbula abi-rrima rrapa waygaji mun-nerra mun-gapa mbi-bay, wurra gala mu-yinmiya rrapa gala a-yinmiya burr-bu. Rrapa aburr-gurderda burrbi-rrima barra aburr-molamiya barra.”