Search form

Mark 16:2

2Gun-gatiya minypa guna-gepana Jandi (Sunday), birripa aburr-jarl gurda aburr-bamuna gu-gurrema nipa Jesus abu-jolartchingapa.