Search form

Mark 16:4

4Wurra lika aburr-ganana, gubi-nana gu-lapkujamiyana gu-ji minypa an-nerranga gipa gu-gakaja gun-gata wana gun-bapala jandarra.