Search form

Mark 16:7

7Lika buburr-boy, buburr-wengga burrwa aburr-yigipa jawina nipa Birta burr-guta. Nipa Jesus mu-ngoyurra a-bona ana-gorrburrwa gun-gata Galali (Galilee). Gatiya barra nyibi-na minypa gipa mu-ngoyurra a-weya ana-gorrburrwa.” A-yinagata an-gata a-wena burrwa.