Search form

Mark 16:8

8Lika aburr-bena yarlanga, lika aburr-yurtchinga aburr-ni, gochila aburr-barrjinga rrapa aburr-wurrwurrjinga. Gala ana-nga aburr-weyarna nula, wurra burr-guya aburr-gurkuja.

[Gun-guna jurdach gu-yurra janguny, Mark 16:9-20, gala gu-yu mu-werranga mu-jurra mun-gata burr-guya mun-maywa mun-guwarr mun-guyinda. Waygaji ana-werranga a-wukurrjinga, Mark an-nyagara.]