Search form

Mark 2:12

12Lika aburr-jaranga aburr-gata abi-nana an-nyarlkuch a-garlmuna, garrung mu-menga, lika a-bamiyana a-bona. Lika gochila aburr-barrjinga nula Jesus burr-barlmarrk jama a-ji. Lika Wangarr aburr-marrkapchinga nula aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, gun-narda gala ngubi-nacharna nguburr-workiyarna, ngarla!”