Search form

Mark 2:14

14Lika gu-gata wenga Jesus a-nana an-gugaliya an-nelangga Libay (Levi), nipa an-walkurpa, an-jirrpungapa Alpiyach (Alphaeus). Nipa Libay gapman (government) jama a-ji a-workiyana minypa rrupiya mu-menga nula a-workiyana, gu-galiya yerrcha burr-gaypuna. Gatiya gu-birlapirla nipa Libay a-ni a-workiyana rrapa jama a-ji nipa Jesus ana-nyala a-nana, lika a-wena nula, “Guwa! Nguna-jurrjurrma.” Lika nipa Libay a-garlmuna, lika a-jurrjurrmurra Jesus.