Search form

Mark 2:17

17Lika Jesus a-galiyana burrwa, lika gun-maywapa ranginy a-wena burrwa. A-yinagata, “Gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-mola, birripa gala jal aburr-ni an-buburda barra bin-dima, wurra aburr-gata aburr-yorrpurda birripa wupa jarra. Gun-narda minypa ngaypa gala nguna-boyarna burrwa aburr-gata minypa jechinuwa aburr-nirra, wurra jarra ngaypa nguna-bona burrwa aburr-gata aburr-werra birripa barra gun-nerra gubu-bawa.”