Search form

Mark 2:18

Minypa Balaja Mbi-bawuja Aburr-workiya Rrapa Wangarr Abu-wengganacha

(Metiyu 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Gun-gatiya gun-nerranga gu-ni, Jon rrapa aburr-yigipa jawina rrapa mola aburr-gata Berachi yerrcha, birripa balaja mbi-bawuna aburr-ni, ngardawa gun-birripa gun-guwarr Yichrayal (Israel) aburr-bapurr gun-burriya, minypa wolawola balaja mbi-bawuna aburr-workiyana gun-guwenggana nula. Wurra aburr-werranga aburr-garlmuna, Jesus abu-wengganana. “A-lay, aburr-gurda Jon burr-yika rrapa mola Berachi yerrcha birripa balaja mbi-bawuna, wurra jarra aburr-nginyipa an-nga nula gala mbi-bawujarna?”