Search form

Mark 2:20

20Wurra barrwa guna-bamburda aburr-werranga burrbu-gaypa barra lika abu-ga barra aburr-boy, gun-gatiya jarra minypa aburr-yigipa jawina balaja mbi-bawa barra.