Search form

Mark 2:25-26

25-26Lika Jesus a-wena burrwa, “Wurra ana-goyburrpa gala mu-jurra nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna, ya, gun-gata janguny Daybit (David) gun-nika? Jarra ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya, wurra gala meyali nyibu-borrwa. Minypa gun-gatiya wola junggay wana an-babalapa a-ni an-nelangga Abáyata (Abiathar), nipa Daybit rrapa aburr-yigipa jawina aburr-werrmiyana aburr-ni balaja rrapa gala mun-nga mu-yurrarna burrwa rraka mbi-bangarna. Lika a-bona, gu-bala a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra, lika rakaraka mun-gata mun-jimurdayan mu-menga, m-barra, rrapa burr-wuna, birripa aburr-gata aburr-yigipa jawina mbi-barra; wurra jarra junggay yerrcha wupa mbi-banga aburr-workiya mun-narda.” A-yinagata Jesus gu-ngurrjinga burrwa, 27lika gu-mungbuna minypa nipa a-yinagata burrwa, “Gun-guwarr nipa Wangarr a-wena gun-narda Jarradi nguburr-ngeknga nguburr-workiya. Wurra gurda ngika Jarradi wana gun-bapala; wurra jarra Wangarr arr-borrwurra ngarripa arr-gugaliya.