Search form

Mark 2:4

4wurra gala aburr-yinmiyarna aburr-barrngumiyarna, aburr-beyarna nula, wurra aburr-gata aburr-gorlkakaja aburr-ji ngana gu-jirra. Lika nipa an-gata an-nyarlkuch aburr-yigipa aburr-borrmunga abi-jarrkarrana, gu-bala waykin jonama gu-jirra gu-guyinda aburr-warrchinga. Lika bala gubu-lapkujamurra, lika abu-barnjinga, garrung mu-guyinda a-bupiyana a-bamuna, a-bena nula Jesus.