Search form

Mark 2:5

5Gun-gatiya waypa Jesus gu-nana burrwa minypa birripa burr-guya marr aburr-balcha nula aburr-ni, lika nipa a-wena nula an-nyarlkuch, “A-lay, walkur, nginyipa werra nyi-negiyana gipa gugu baywarra gu-ni nggula.”