Search form

Mark 2:7

7“A-lay, an-guna an-nga nula nipa a-yinagata a-weya? Wurra nipiya an-gugaliya wana a-negiya nula Wangarr, ya? Wurra an-gugaliya werra a-negiya a-workiya gala ana-nga a-yinmiya a-rorrcha nula mari wurra Wangarr nipa wupa an-ngardapiya jarra.” Aburr-yinagata gubu-borrwurra nula aburr-ni wuparnana aburr-ngurrnga.