Search form

Mark 3:1

An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra

(Metiyu 12:9-14; Luk 6:6-11)

1Gun-nerranga gun-ni, Jesus a-bona, a-barrngumurra gun-gata gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Rrapa an-ngardapa an-gugaliya gata wupa a-ni, nipa murna a-jirra an-nerra.