Search form

Mark 3:14

14Lika Jesus a-jerrjerrjiyana burrwa 12 gu-galiya yerrcha barra burr-gurrma aburr-yigipa aburr-mujama, barra nipa wugupa aburr-rrigirrga aburr-workiya rrapa minypa burr-jerrma barra janguny gubu-ngurrja,