Search form

Mark 3:16

16Lika aburr-gata 12 gu-galiya yerrcha burr-menga aburr-guna aburr-welangga: An-gata Jayman (Simon) wurra nipa Jesus an-geka an-nelangga a-garrana Birta (Peter);