Search form

Mark 3:17

17rrapa abirri-gata Jeymch (James) rrapa an-nigipa worlapa niya Jon (John) nipa an-gata Jebadi (Zebedee) bijirri-bokamurra, bitipa Jesus abirri-geka abirri-welangga bijirri-garrana Buwénajich (Boanerges), minypa ngayburrpa ngubu-ngurrjinga gu-jingarliya An-darrbaykarda;